Prohlášení o ochraně soukromí

Žádáme, abyste si pečlivě přečetli toto Oznámení o ochraně osobních údajů, protože obsahuje důležité informace o i) tom, kdo jsme, ii) jak a proč shromažďujeme, uchováváme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje, iii) vašich právech ve vztahu k vašim osobním údajům a iv ) tom, jak nás kontaktovat (a příslušné dozorové orgány) v případě, že máte námitku či stížnost.

1. Úvod

1.1 My, společnost Bibby Financial Services, a.s., IČ: 25 32 05 13, sídlem Brno, Hlinky 118 (společně „společnosti skupiny Bibby Group”) (podrobné informace o našich mateřských či sesterských společnostech naleznete na adrese (https://www.bibbyfinancialservices.com/contact-us) a úplný seznam našich společností ve skupině získáte od našeho specialisty na ochranu údajů, přičemž odkaz v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů na „my“, „nás“ a „náš“ se vztahuje na všechny nebo některé společnosti skupiny Bibby Group), shromažďujeme, používáme a odpovídáme za zpracovávané osobní údaje o vás. Při zpracování osobních údajů jsme regulováni podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které platí v celé Evropské unii, a podle místních právních předpisů, které provádějí nebo doplňují GDPR, a jsme pro účely těchto zákonů odpovědní jako „správce“ těchto osobních údajů. Může se stát, že vaše osobní údaje budou využívány vícero společnostmi skupiny Bibby Group, které budou buď odpovědné jako společní správci těchto osobních údajů, nebo může být jedna společnost Bibby Group „správce“ a druhá „zpracovatel“ těchto osobních údajů.

1.2 Zabýváme se ochranou vašeho soukromí a vy se můžete v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů dozvědět více o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje. Použití vašich osobních údajů bude záviset na i)našem vztahu s vámi, ii) produktech a službách poskytnutých vám nebo jakékoli obchodní společnosti (každá z nich dále jen „přidružená společnost“), jíž jste vedoucím pracovníkem, vlastníkem, zaměstnancem nebo partnerem nebo ve spojení s níž jste se dohodli, že budete vystupovat jako zajišťovatel, ručitel nebo garant (každý z nich dále jen „klíčová osoba“)) nebo iii) situaci, kdy vy (nebo přidružená společnost) jste zákazníkem jednoho nebo více našich klientů, kterým jsme poskytli či poskytneme finanční služby (dále jen „váš dodavatel“).

1.3 Máme vhodná bezpečnostní opatření, která brání, aby osobní údaje byly náhodně ztraceny, použity nebo přístupné protiprávně. Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na ty, kdo přístup k nim skutečně potřebují. Ti, kdo zpracovávají vaše údaje, tak učiní pouze povoleným způsobem a podléhají povinnosti mlčenlivosti. Máme také zavedené postupy pro řešení případných porušení bezpečnosti údajů. Budeme vás a jakýkoli příslušný regulační orgán informovat o narušení bezpečnosti údajů, kde jsme k tomu ze zákona povinni.

1.4 Nás specialista na ochranu údajů (dále jen „DPS“) nám poskytuje pomoc a vedení, abychom zajistili uplatňování nejvyšších standardů při ochraně vašich osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy ohledně používání vašich osobních údajů, můžete kontaktovat našeho DPS e-mailem na adrese osobni.udaje@bibbyfinancialservices.cz nebo poštou na adresu Bibby Financial Services a.s., Hlinky 118, Brno, 603 00. Další informace o vašich právech a způsobu, jakým vám DPS může pomoci, naleznete v části 2 (Vaše práva v oblasti ochrany soukromí).

1.5 Toto Oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje aktuální informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje a aktualizuje veškeré předchozí informace, které jsme vám poskytli v souvislosti s používáním vašich osobních údajů. Aktualizujeme toto prohlášení o Oznámení o ochraně osobních údajů, pokud dojde k významným změnám ovlivňujícím používání vašich osobních údajů a nastane-li taková situace, budeme vás neprodleně o příslušných změnách informovat.

2. Vaše práva v oblasti ochrany soukromí

2.1 Podle GDPR máte řadu důležitých práv, která můžete bezplatně vykonávat. V souhrnu se jedná o tato práva:

 • právo na podání námitky proti tomu, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud si přejete toto právo uplatnit, kontaktujte našeho DPS a uveďte podrobnosti o své námitce;
 • právo žádat o přístup ke kopii vašich osobních údajů, které máme k dispozici, spolu s informacemi o tom, jaké osobní údaje používáme, proč je používáme, s kým je sdílíme a jak dlouho je uchováváme a zda byly použity pro jakékoliv automatizované rozhodování. Žádost o přístup můžete podat bezplatně prostřednictvím našeho DPS. Žádosti o přístup podávejte písemně s důkazem o vaší totožnosti. 
 • právo žádat nás o opravu nepřesností či doplnění jakýchkoli neúplných osobních údajů, 
 • právo odvolat svůj již udělený souhlas a aktualizovat své marketingové preference tím, že nás budete kontaktovat přímo na čísle 543 124 767 nebo 543 124 777;
 • právo požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nejsou nezbytné pro plnění daného účelu, např. tam, kde jste odvolali souhlas nebo kde již není dán žádný zákonný důvod pro jejich zpracování;
 • právo žádat, abychom vám nebo třetí osobě poskytli některé osobní údaje, které o vás uchováváme ve strukturované, běžně používané elektronické podobě, takže je lze snadno přenést; a
 • právo žádat nás, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů tam, kde jste požádali o jejich výmaz nebo kde jste podali námitku proti jejich zpracování. Další informace týkající se těchto práv, včetně okolností, za nichž se uplatní, naleznete v pokynech Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „UOOU”), Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00 týkajících se práv jednotlivců podle GDPR. www.uoou.cz

2.2 Můžete také podat stížnost na UOOU na adrese www.uoou.cz. Další informace o uplatňování vašich práv v rámci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů vám poskytne náš specialista na ochranu osobních údajů s použitím podrobností uvedených v části 1 (Úvod).

3. Jaké osobní údaje využíváme?

3.1 Používáme různé osobní údaje v závislosti na produktech a službách, které vám (nebo jakékoli přidružené společnosti nebo vašemu dodavateli) poskytujeme. U většiny produktů a služeb, které vám (nebo jakékoli přidružené společnosti) poskytneme, potřebujeme vaše jméno, příjmení, adresu vašeho trvalého pobytu či místa podnikání, IČ u podnikatelů, datum narození, kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonních čísel), informace o vaší pracovní pozici a jakékoli další informace, které nám umožní ověřit si vaši totožnost (včetně kopie identifikačních dokladů např. cestovní pas nebo občanský průkaz), a případně též informace o majetkové a hospodářské situaci přidružené společnosti nebo vaší.

3.2 U některých produktů a služeb musíme využívat další osobní údaje, které o vás shromáždíme – bez nich vám (ani žádné přidružené společnosti) nebudeme schopni požadované produkty či služby poskytnout. Například k tomu, abychom schválili poskytnutí financování, potřebujeme mít vaše finanční údaje (např. vaše příjmy, výdaje, majetek a závazky, úvěrovou historii a úvěrové hodnocení), podrobnosti o jakémkoli trestním stíhání, o exekucích či úpadku. Tyto informace budou použity pro rozhodování o schválení poskytnutí financování, dále slouží pro předcházení hospodářské kriminality či boj proti praní špinavých peněz a současně jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností.

3.3 Pro účely poskytování produktů a služeb vašemu dodavateli, potřebujeme vaše jméno, příjmení , adresu vašeho trvalého pobytu či místa podnikání, IČ u podnikatelů, kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonních čísel), informaci o vaší pracovní pozici a jakékoli další informace, které nám umožní ověřit pohledávky vašeho dodavatele, pro které váš dodavatel požaduje financování. Tyto informace by mohly zahrnovat kopie faktur (a jakýchkoli dobropisů nebo zaslané korespondence k těmto fakturám), které vám (nebo přidružené společnosti) byly zaslány od vašeho dodavatele, kopie smluv o dodávkách nebo službách uzavřených mezi vámi (nebo přidruženou společností) a vaším dodavatelem, podrobnosti o jakýchkoliv vzájemných vztazích s vašim dodavatelem či o různých protinárocích, podrobnosti o vaší historii plateb (nebo historii plateb přidružené společnosti) u vašeho dodavatele a podrobnosti o vašich finančních výkazech (nebo finančních záznamech přidružené společnosti).

3.4 Některé osobní údaje jsou nutné pro uzavření smlouvy s vámi (nebo jakoukoli přidruženou společností) nebo pro splnění naší zákonné povinnosti, pokud nám tyto údaje nepředáte, nebudeme schopni příslušnou smlouvu s Vámi uzavřít. V takovém případě vás budeme informovat.

4. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Osobní údaje o vás získáváme:

 • přímo od vás, z vámi vyplněného dotazníku, informace shromážděné během jakýchkoli rozhovorů s námi nebo z písemné/elektronické komunikace s námi;
 • sledováním toho, jak používáte naše produkty a služby;
 • od jiných organizací, jako jsou ratingové agentury a agentur vydávajících seznamy podezřelých společností;
 • od zprostředkovatelů obchodů a z řad třetích osob;
 • od vašeho dodavatele; a
 • od ostatních lidí, kteří vás znají, včetně lidí, s nimiž jste majetkově či jinak propojeni.

5. Jak vaše osobní údaje používáme?

Vaše osobní údaje potřebujeme shromažďovat, používat a sdílet další osobní údaje pro konkrétní účely, které jsou podrobněji popsány níže. Ke zpracování vašich osobních údajů dochází pouze předpokladu, že máme pro takové zpracování zákonný důvod. Další podrobnosti o zákonném důvodu zpracování vašich osobních údajů naleznete v části 7 níže.

5.1 S cílem poskytovat produkty či služby financování vám (nebo jakékoli přidružené společnosti), budeme používat:

a. vaše kontaktní údaje, informace o finanční a hospodářské situaci vaší nebo přidružené osoby;

Osobní údaje, které používáme k tomuto účelu, můžeme sdílet s třetími osobami jako jsou naši subdodavatelé a naši poskytovatelé služeb: i) poskytovatelé našich informačních systémů a platforem, ii) poskytovatelé služeb a řešení pro správu dokumentů, iii) úvěrové nebo jiné pojišťovny (pro účely realizace úvěrového pojištění nebo ve vazbě na správu jakýchkoli nároků), iv) naši právní a daňoví poradci, v) jakákoli osoba, která vydává (nebo potenciálně vydává) záruku, odškodnění nebo jiný závazek vůči kterékoli společnosti skupiny Bibby Group ve vztahu k jakémukoli nástroji financování nebo jinému produktu, který vám (nebo přidružené společnosti) poskytneme, aby mohli posoudit své závazky vůči společnostem skupiny Bibby Group, vi) školitelé z řad třetích osob; vii) auditoři a další poradci, viii) příslušné orgány veřejné správy. Vaše údaje tímto způsobem používáme pro účely plnění uzavřené smlouvy a současně z důvodu, že je to nezbytné pro plnění našich právních povinností.

5.2 S cílem poskytovat produkty či služby financování vašemu dodavateli, použijeme:

a. vaše kontaktní údaje;
b. informace z vašich smluvních ujednání s vaším dodavatelem (včetně platebních podmínek);
c. kopie objednávek mezi vámi a vaším dodavatelem;
d. kopie faktur zaslaných vám vaším dodavatelem;
e. kopie dobropisů vystavených vám vaším dodavatelem; a
f. výši finančních částek, které dlužíte vašemu dodavateli,
g. jakékoliv informace dokumenty, které se týkají či mohou týkat dluhů vůči vašemu dodavateli;
h. jakékoliv informace o vašich námitkách či překážkách, v důsledku kterých může dojít k prodlení s úhradou vašeho dluhu.

Tyto údaje používáme k ověření pohledávek, pro něž váš dodavatel požaduje financování. Také tyto údaje používáme k tomu, aby nám pomohly při vymáhání případných vašich neuhrazených pohledávek. Je naším oprávněným zájmem, abychom ověřili, zda tyto opravdu existují a zda budou řádně uhrazeny. Zpracování těchto osobních údajů za účely popsanými výše provádíme v rámci našeho oprávněného zájmu.

5.3 S cílem spravovat vaše platby nebo naše platby v souvislosti s poskytnutými finančními produkty či službami, použijeme:

a. vaše kontaktní údaje a platební údaje, které jste nám poskytli;

Tyto údaje můžeme poskytnout našim administrátorům plateb, kteří zpracovávají platby vám nebo od vás nebo jiné platby v souvislosti s poskytnutým financováním vám, přidružené společnosti či vašemu dodavateli. Zpracování osobních údajů způsobem výše uvedeným je nutné z důvodu plnění uzavřené smlouvy s vámi (nebo s jakoukoli přidruženou společností) tam, kde jste vy (nebo tato přidružená společnost) našim klientem, nebo, pokud jste dlužníkem/dodavatelem našeho klienta pak využíváme vaše osobní údaje zejména ke správě a vymáhání postoupených pohledávek, což odpovídá našemu oprávněnému zájmu.

5.4 Pro účely rozhodování o schválení poskytnutí financování pro vás (nebo jakékoliv přidružené společnosti), včetně žádostí o změnu podmínek financování, použijeme:

a. vaše kontaktní údaje, informace, které nám poskytnete o vašem podnikání, o vaší majetkové a finanční situaci vč. úvěrové historie;
b. informace o těch osobách, s nimiž jste finančně a osobně spojeni, o vašich odběratelích;
c. informace o tom, jak jste využili naše produkty a služby;
d. informace, které obdržíme od externích ratingových agentur, a agentur zveřejňujících seznamy podezřelých společností;
e. další informace, které jsou nezbytné pro schválení poskytnutí financování,
f. informace, které o vás obdržíme přímo od jiných třetích stran.

Zpracování těchto osobních údajů v tomto případě realizujeme, protože i) je nutné plnit naši smlouvu o poskytování produktů či služeb vůči vám (nebo jakékoliv přidružené společnosti), ii) je nutné splnit naše zákonné povinnosti a iii) je v našich oprávněných zájmech porozumět vaší finanční situaci a podpořit zodpovědné půjčování.

5.5 Za účelem dodržování našich zákonných povinností a s cílem zabránit finanční trestné činnosti, včetně podvodů a legalizaci výnosů z trestné činnosti, použijeme:

a. veškeré údaje, které jste nám poskytli a které jsme získali od třetí strany nebo které jsme získali tím, že jsme sledovali, jak využíváte naše služby, v případech, kdy je to nutné, abychom tyto informace použili ke splnění zákonné povinnosti; a
b. tyto údaje budou zahrnovat jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo, všechny země pobytu/občanství, informace o předloženém průkazu vaší totožnosti (číslo, údaj o platnosti, údaj o subjektu, který jej vydal) včetně kopie občanského průkazu či cestovního pasu, případně i vaši IP adresu. Tyto údaje poskytneme třetím stranám pokud je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, jedná se převážně o orgány veřejné moci zejména pak pro orgány činné v trestním řízení.

5.6 Pro účely finančního řízení a vymáhání pohledávek použijeme:

a. vaše kontaktní údaje; a
b. údaje, které získáváme ze sledování vašeho užívání poskytnutých služeb.

V této souvislosti poskytneme údaje třetím stranám a získáme údaje od třetích stran, pokud je to nezbytné k tomu, abychom vymohli vaše dluhy vůči nám nebo dluhy vašich zákazníků (nebo přidruženou společností nebo zákazníky této přidružené společnosti). Předávat údaje smíme například jiným poskytovatelům finančních služeb, zprostředkovatelům vymáhání pohledávek, insolvenčním správcům, našim právním poradcům, soudům, soudním exekutorům, orgánům činným v trestním řízení.

Užití těchto osobních údajů se realizuje, protože je nutné pro účely plnění uzavřené smlouvy s vámi, pro účely plnění zákonných povinností a současně takové zpracování představuje také náš oprávněný zájem.

5.7 Pro účely průzkumu a analýzy trhu s cílem rozvíjet a zlepšovat naše produkty a služby budeme používat:

a. informace o tom, jak jste využili naše produkty a služby;

Zpracování osobních údajů realizuje proto, neboť je v našem zájmu neustále zlepšovat naše služby. Vaše osobní údaje můžeme podle potřeby předávat společnostem zabývajícím se výzkumem trhu a jiným poskytovatelům služeb.

5.8 S cílem obracet se na vás s nabídkou produktů a služeb budeme používat:

a. kontaktní údaje, které jste nám poskytli; a
b. informace, které jsme shromáždili z používání vašich dalších produktů a služeb, abychom vám vytvořili profil, který budeme používat k posouzení, jaké další produkty a služby budou pro vás nejvýhodnější.

Vaše osobní údaje můžeme předávat našim smluvním poskytovatelům marketingových služeb.

V případě, že obdržíme vaše osobní údaje od třetí strany, jsme oprávněni použít je pro nabízení našich produktů a služeb, tam, kde jste dali dané třetí straně svolení sdílet osobní údaje s námi (nebo jste je o to jinak požádali) nebo pokud tato třetí strana má jinak legální základ pro sdílení těchto osobních údajů s námi. Můžeme shromáždit vaše jméno a adresu od jiných poskytovatelů služeb pro účely vytvoření vhodné marketingové nabídky pro vás.

5.9 Abychom umožnili zprostředkování obchodu třetími stranami a bylo možné v jejich prospěch vyplatit odměnu za zprostředkování, poskytneme některé údaje zprostředkovatelům. Tímto způsobem použijeme:

a. údaje o obecné povaze našich produktů a služeb; a
b. údaje o druhu a hodnotě těchto produktů a služeb (pokud jsme Vám či přidružené společnosti tyto produkty či služby poskytli).

Tyto informace používáme takto, protože je v našem zájmu mít vztahy se zprostředkovateli, abychom mohli rozšířit naši obchodní činnost a abychom měli možnost vám poskytovat produkty a služby, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

5.10 Pro účely předávání úvodní informace zprostředkovatelům, použijeme:

a. vaše kontaktní údaje; a
b. informace týkající se produktů a služeb, o kterých se domníváme, že hledáte nebo které vám nejlépe vyhovují.

Tyto údaje tímto způsobem používáme, pokud jsme k tomu obdrželi váš souhlas nebo jste nás o to jinak požádali.

5.11 Pro získání a udržení našeho bankovního financování jsme oprávněni použít:

a. údaje týkající se služby či produktu, který vám (nebo přidružené společnosti) byl poskytnut (které by mohly zahrnovat kopie nebo originály našich smluv s vámi či s přidruženou společností). Takové údaje a dokumenty jsme oprávněni předložit bankám, které poskytují financování naší společnosti.

Tyto údaje používáme takto, neboť je nezbytné pro získání a udržení našeho bankovního financování, činíme tak pouze v rozsahu nezbytném, neboť to představuje náš oprávněný zájem.

5.12 Abychom splnili svou informační povinnost ohledně našich obchodů (a jejich výsledcích) vůči našim financujícím institucím, jejich zástupcům a našim auditorům, můžeme použít:

a. vaše jméno;
b. vaše kontaktní údaje;
c. vaše bankovní údaje;
d. údaje o výši finančních prostředků, které jsme vám (nebo přidružené společnosti) poskytli nebo které nám jinak dlužíte; a
e. údaje o jakýchkoli platbách, které jste nám uskutečnili.

Tyto údaje tímto způsobem používáme, abychom vyhověli našim vlastním smluvním ujednáním (a nedodržení těchto podmínek by znamenalo, že bychom vám (nebo přidružené společnosti nebo vašemu dodavateli) nebyli schopni poskytnout finanční prostředky, které potřebujete (nebo oni potřebují)). Vaše údaje mohou být zpravidla zahrnuty do zpráv, které vydáváme našim financovatelům (nebo jejich zástupcům), přičemž by například mohly poskytnout těmto příjemcům podrobnosti o našich nových klientech, o našich největších klientech (pokud jde o míru financování) a dlužnících (ve smyslu nesplněných povinností). Používáme tyto údaje také k dodržení našich zákonných povinností v souvislosti s účetními a daňovými předpisy.

6. Přidružené společnosti a klíčové osoby - požadavky na osobní údaje

Pokud jde o přidruženou společnost, použijeme osobní údaje o klíčových osobách, abychom mohli provozovat a spravovat produkty a služby, které poskytujeme přidružené společnosti.

Osobní údaje, které používáme o klíčových osobách, jsou uvedeny v předchozích odstavcích této části 5 a v části 3 a můžeme je použít pro jakékoliv účely popsané v této části 5. Můžeme uchovávat osobní údaje o klíčových osobách za účelem provozování a správy produktů a služeb, které poskytujeme přidružené společnosti, jakož i za účelem předcházení podvodům a legalizace výnosů z trestné činnosti, za účelem vymáhání pohledávek a za účelem provedení úvěrových rozhodnutí o přidružené společnosti.

Osobní údaje o klíčových osobách jsou získány přímo od klíčové osoby, od přidružené společnosti, z jednání klíčové osoby s některou ze společností Bibby Group a od kreditních agentur. Takové údaje mohou zahrnovat zvláštní kategorie osobních údajů, například informace o odsouzení za trestné činy.

7. Náš zákonný základ pro používání vašich osobních údajů

7.1 Vaše osobní údaje používáme, pouze pokud k tomu máme zákonný základ. Sem patří situace, kdy:

1. máme váš souhlas;
2. musíme tyto údaje používat, abychom splnili své zákonné povinnosti;
3. musíme tyto informace použít k plnění smlouvy s vámi nebo k podniknutí kroků podle vašeho požadavku před uzavřením smlouvy; a / nebo
4. je v našem oprávněném zájmu či v zájmech někoho jiného používat osobní údaje a váš zájem při ochraně vašich osobních údajů tento aspekt nepřeváží – bude se jednat o situace, kdy je v našem zájmu použít vaše osobní údaje, abychom se rozhodli, zda s vámi (nebo s přidruženou společností nebo vaším dodavatelem) zahájit spolupráci a následně rozvinout tuto spolupráci (včetně usnadnění plateb a inkasování peněžních částek, které nám dlužíte), kontaktovat vás o produktech nebo službách, oslovovat vás s nabídkou nebo spolupracovat s dalšími subjekty s cílem zlepšit naše služby.

Pokud nám udělíte takový souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat. Dáme vám přesný návod, jak to udělat, zároveň s tím, jak nám tento souhlas udělíte. Podrobné informace o tom, jak zrušit souhlas s oslovováním s marketingovými informacemi, naleznete v části 11.

7.2 Právní předpisy o ochraně údajů poskytují zvláštní ochranu citlivým osobním údajům. Ty zahrnují informace o vašem zdravotním stavu, rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženských nebo podobných přesvědčeních, sexuálním životě nebo sexuální orientaci, genetických nebo biometrických identifikátorech, členství v odborových organizacích nebo odsouzení či obvinění z trestné činnosti. Použijeme tyto osobní údaje pouze tam, kde:

1. máme povinnost tak učinit (například s cílem chránit zranitelné osoby nebo tam, kde informace o vašem zdravotním stavu mají dopad na naše rozhodnutí o tom, zda plně vynucovat naše práva na základě našich dokumentů, a my jsme požádáni, abychom zveřejnili zdůvodnění tohoto rozhodnutí osobě, která vykonává úřední funkci);
2. je nutné, abychom tak učinili, abychom ochránili vaše životně důležité zájmy (například pokud máte v našich prostorách vážnou a okamžitou potřebu lékařské pomoci);
3. je to v závažném veřejném zájmu;
4. je to nezbytné pro předcházení nebo odhalování trestné činnosti;
5. je to nutné pro účely pojištění; nebo 6. výslovně jste nám udělili souhlas s používáním těchto údajů.

7.3 Můžeme použít informace o trestním řízení, které se vás týkají, abychom se rozhodli, zda s vámi nebo s přidruženou společností nebo vaším dodavatelem uzavřít příslušnou smlouvu o poskytnutí financování, za účelem předcházení podvodům / legalizace výnosů z trestné činnosti a plnění našich právních a regulačních povinností.

7.4 Další informace o našem zákonném základu pro zpracování vašich osobních údajů naleznete v části 5 výše.

8. Sdílení vašich osobních údajů

8.1 Budeme sdílet osobní údaje s dalšími společnostmi skupiny Bibby Group a s dalšími třetími stranami tam, kde jsme povinni tak činit a abychom vám zpřístupnili produkty a služby, mohli vás oslovovat s nabídkou produktů a služeb, plnili si nebo vymáhali zákonné povinnosti nebo tam, kde to představuje náš oprávněný zájem. Vaše osobní údaje sdílíme pouze v rozsahu nezbytném pro tyto účely.

8.2 To, s kým sdílíme vaše osobní údaje, závisí na produktech a službách, které vám (nebo jakékoli přidružené společnosti nebo vašemu dodavateli) poskytneme, a na účelech, pro které používáme vaše osobní údaje. U většiny produktů a služeb budeme sdílet vaše osobní údaje s našimi vlastními poskytovateli služeb, jako jsou naši dodavatelé IT, úvěrové pojišťovny, dále s kreditními agenturami a agenturami pro předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti. Můžeme také sdílet vaše údaje s dalšími subjekty, například s třetími stranami, které jste schválili, zprostředkovateli, dodavateli, agenturami a zástupci třetích osob, našimi profesionálními poradci a v některých případech i s našimi poskytovateli financování a jejich zástupci. Pokud je to možné, jsou všichni příjemci těchto údajů vázáni povinností zachovávat mlčenlivost. Může se stát, že budeme nuceni sdílet určité osobní údaje s orgány veřejné moci zejména s orgány činnými v trestním řízení, soudními orgány a orgány daňové správy. Podrobnější informace o tom, s kým sdílíme vaše osobní údaje a proč, jsou uvedeny v části 5 (Jak používáme vaše osobní údaje).

8.3 Většinou jsou osobní údaje, které o vás držíme, údaje, které jste nám poskytli nebo které jsme shromáždili při poskytování produktů a služeb vám (nebo přidružené společnosti nebo vašemu dodavateli). Někdy také shromažďujeme osobní údaje od třetích stran, například pokud je to nezbytné pro kontrolu financování, předcházení podvodům a legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo pro marketingové účely (abychom vám umožnili získat od nás informace o relevantních produktech). Podrobnější informace o tom, od koho získáváme vaše osobní údaje a proč, jsou uvedeny v části 5(Jak používáme vaše osobní údaje).

9. Převody údajů mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“)

9.1 Může se stát, že budeme potřebovat převést vaše osobní údaje mimo EHP, například do jiných společností skupiny Bibby Group, poskytovatelům služeb, subdodavatelům a regulačním orgánům v zemích, kde právní předpisy o ochraně osobních údajů nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako v EHP.

9.2 Vaše osobní údaje předáme mimo EHP pouze tehdy, pokud i) je převod do země, která zajistí odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů (jak je stanovená Evropskou komisí), nebo ii) zavedemeopatření k zajištění odpovídajícího zabezpečení vašich osobních údajů (v souladu s článkem 46 GDPR). K těmto opatřením patří zajištění toho, aby vaše osobní údaje byly udržovány v bezpečí prováděním přísných bezpečnostních kontrol u našich zámořských partnerů a dodavatelů, které byly podpořeny silnými smluvními závazky, jako jsou doložky o evropském modelu.

9.3 Obraťte se na našeho specialistu na ochranu osobních údajů , jehož údaje jsou uvedeny výše , abyste zjistili více o zárukách, které používáme při přenosu osobních údajů mimo EHP.

10. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

10.1 To, jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje, závisí na produktech a službách, které vám (nebo jakékoli přidružené společnosti nebo vašemu dodavateli) poskytujeme a současně též na zákonných požadavcích, které stanoví délku archivační doby pro jednotlivé druhy údajů či dokumentů. Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud máte (nebo příslušná přidružená společnost nebo Váš dodavatel mají) smluvní vztah s námi, jakož i po dobu, dokud nejsou uhrazeny veškeré dluhy vůči naší společnosti, to vše s přihlédnutím k zákonným archivačním lhůtám, ale nikdy nebudeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které je třeba je použít.

10.2 Pro stanovení doby uchovávání osobních údajů vycházíme vždy ze zákonných požadavků na dobu uchovávání osobních údajů. Pakliže zvláštní zákonný předpis nestanoví pro daný dokument či pro daný účel přesnou archivační lhůtu, držíme vždy osobní údaje a dokumenty, v nichž jsou tyto uchovány, vždy alespoň po dobu trvání promlčecí lhůty dle občanského zákoníku, a současně po dobu, během které je správce daně oprávněn provádět daňovou kontrolu, tak, abychom byli schopni hájit své oprávněné zájmy.

10.3 Kontaktujte našeho specialistu na ochranu údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše, pokud se chcete dozvědět více o tom, jak dlouho uchováme vaše osobní údaje.

11. Záleží nám na tom, abyste měli aktuální informace

11.1 Budeme s vámi komunikovat o produktech a službách, které poskytujeme, s využitím kontaktních údajů, které jste nám poskytli - například poštou, e-mailem, textovou zprávou, sociálními médii nebo webovými stránkami.

11.2 Ve většině případů nepotřebujeme váš souhlas, abychom vás mohli s nabídkou oslovovat. Náš zákonný základ pro to, abychom se na vás obraceli, obvykle jsou legitimní zájmy. Pokud se (z jakéhokoli důvodu) nemůžeme legitimních zájmů dovolávat, pak je nutné, abyste vyjádřili svůj souhlas s tím, abychom vás mohli s marketingovými informacemi oslovovat, tento souhlas však můžete kdykoliv odvolat a to tak, že nás kontaktujete přímo na čísle 543 124 777. Na tomto čísle nás můžete kontaktovat také tehdy, chcete-li aktualizovat své marketingové preference.

12. Použití souborů cookies

Cookies používáme ke sledování používání našich webových stránek. Další informace o využívání souborů cookies naleznete v našich zásadách cookies, které jsou k dispozici zde https://www.bibbyfinancialservices.cz/footer/cookies.

13. Potřebujete další pomoc?

Obraťte se prosím na našeho specialistu na ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Doplnění nového odstavce do ustanovení 5.8 Oznámení o ochraně osobních údajů:

V případě, že nás  kontaktujete s poptávkou po našich službách telefonicky na telefonních číslech uveřejněných v sekci kontaktů na našich webových stránkách, budou Vaše hovory monitorovány a zaznamenány  s tím, že tyto záznamy budou drženy po dobu nejdéle 30 dnů od jejich zaznamenání, a to z důvodu, abychom Vás mohli opětovně kontaktovat a kvalifikovaně vyřídit Vaši poptávku či jinou žádost většinou směřující k uzavření příslušné smlouvy.

Na tuto skutečnost budete již při zahájení hovoru výslovně upozorněni a budete-li o to výslovně žádat, bude Váš záznam hovoru nenávratně odstraněn.

Poslední aktualizace: květen 2018


Zavolejte nám

Zavolejte nám ještě dnes 800 111 008

nebo